CentOS7/RedHat7默认php扩展查询

php默认安装包含模块如下,额外扩展模块支持见:https://www.wlnmp.com/post-628.html

php8.1php8php7.4php7.3php7.2php7.1php7.0php5.6
bcmathbcmathbcmathbcmathbcmathbcmathbcmathbcmath
bz2bz2bz2bz2bz2bz2bz2
calendarcalendarcalendar
CoreCoreCoreCoreCoreCoreCoreCore
ctypectypectypectypectypectypectypectype
curlcurlcurlcurlcurlcurlcurlcurl
datedatedatedatedatedatedatedate
domdomdomdomdomdomdomdom
ereg
enchantenchantenchant
exifexifexif
FFIFFIFFI
filterfilterfilterfilterfilterfilterfilterfilter
ftpftpftpftpftpftpftpftp
gdgdgdgdgdgdgdgd
gettextgettextgettextgettextgettextgettextgettextgettext
gmpgmpgmpgmpgmpgmpgmp
hashhashhashhashhashhashhashhash
iconviconviconviconviconviconviconviconv
intlintlintlintlintlintlintlintl
jsonjsonjsonjsonjsonjsonjsonjson
libxmllibxmllibxmllibxmllibxmllibxmllibxmllibxml
mbstringmbstringmbstringmbstringmbstringmbstringmbstringmbstring
mcryptmcryptmcrypt
mhash
mysql
mysqlimysqlimysqlimysqlimysqlimysqlimysqlimysqli
mysqlndmysqlndmysqlndmysqlndmysqlndmysqlndmysqlndmysqlnd
odbcodbcodbc
opensslopensslopensslopensslopensslopensslopensslopenssl
pcntlpcntlpcntlpcntlpcntlpcntlpcntlpcntl
pcrepcrepcrepcrepcrepcrepcrepcre
PDOPDOPDOPDOPDOPDOPDOPDO
pdo_mysqlpdo_mysqlpdo_mysqlpdo_mysqlpdo_mysqlpdo_mysqlpdo_mysqlpdo_mysql
pdo_sqlitepdo_sqlitepdo_sqlitepdo_sqlitepdo_sqlitepdo_sqlitepdo_sqlitepdo_sqlite
PharPharPharPharPharPharPharPhar
posixposixposixposixposixposixposixposix
pspellpspellpspell
readlinereadline
ReflectionReflectionReflectionReflectionReflectionReflectionReflectionReflection
sessionsessionsessionsessionsessionsessionsessionsession
shmopshmopshmopshmopshmopshmopshmopshmop
SimpleXMLSimpleXMLSimpleXMLSimpleXMLSimpleXMLSimpleXMLSimpleXMLSimpleXML
snmpsnmpsnmp
soapsoapsoapsoapsoapsoapsoapsoap
socketssocketssocketssocketssocketssocketssocketssockets
sodiumsodiumsodium
SPLSPLSPLSPLSPLSPLSPLSPL
sqlite3sqlite3sqlite3sqlite3sqlite3sqlite3sqlite3sqlite3
standardstandardstandardstandardstandardstandardstandardstandard
sysvsemsysvsemsysvsemsysvsemsysvsemsysvsemsysvsemsysvsem
sysvshmsysvshmsysvshmsysvshm
tidytidytidy
tokenizertokenizertokenizertokenizertokenizertokenizertokenizertokenizer
xmlxmlxmlxmlxmlxmlxmlxml
xmlreaderxmlreaderxmlreaderxmlreaderxmlreaderxmlreaderxmlreaderxmlreader
xmlrpcxmlrpcxmlrpcxmlrpcxmlrpcxmlrpc
xmlwriterxmlwriterxmlwriterxmlwriterxmlwriterxmlwriterxmlwriterxmlwriter
xslxslxslxslxslxslxslxsl
Zend OPcacheZend OPcacheZend OPcacheZend OPcache
zipzipzipzipzipzipzipzip
zlibzlibzlibzlibzlibzlibzlibzlib

CentOS7/RedHat7额外php扩展查询

默认:表示安装好php后默认自带该模块

无:表示当前版本不兼容或未添加至wlnmp包中

额外扩展安装方法:例如在php8.1环境安装amqp扩展

只需要执行yum install wphp81-amqp即可,同理其他版本

php8.1php8php7.4php7.3php7.2php7.1php7.0php5.6
amqp-1.11.0amqp-1.11.0amqp-1.11.0amqp-1.11.0amqp-1.11.0amqp-1.11.0amqp-1.11.0amqp-1.11.0
apcu-5.1.21apcu-5.1.21apcu-5.1.21apcu-5.1.21apcu-5.1.21apcu-5.1.21apcu-5.1.21
默认默认默认calendarcalendarcalendarcalendar
cas-1.3.8cas-1.3.8cas-1.3.8cas-1.3.8
dbadbadbadbadbadbadbadba
默认默认默认enchantenchantenchantenchantenchant
默认默认默认exifexifexifexifexif
fileinfofileinfofileinfofileinfofileinfofileinfofileinfofileinfo
gnupg-1.5.1gnupg-1.5.1gnupg-1.5.1gnupg-1.5.1gnupg-1.5.1gnupg-1.5.1gnupg-1.5.1gnupg-1.5.1
igbinary-3.2.7igbinary-3.2.7igbinary-3.2.7igbinary-3.2.7igbinary-3.2.7igbinary-3.2.7igbinary-3.2.7
默认默认默认默认默认默认默认gmp
imagick-3.7.0imagick-3.7.0imagick-3.7.0imagick-3.7.0imagick-3.7.0imagick-3.7.0imagick-3.7.0imagick-3.7.0
imapimapimapimapimapimapimapimap
ldapldapldapldapldapldapldapldap
memcache-8.0memcache-8.0memcache-8.0memcache-8.0memcache-8.0memcache-4.0.5.2memcache-4.0.5.2memcache-2.2.7
memcached-3.1.5memcached-3.1.5memcached-3.1.5memcached-3.1.5memcached-3.1.5memcached-3.1.5memcached-3.1.5
phalcon
默认默认默认pspellpspellpspellpspell
默认默认readlinereadlinereadlinereadlinereadlinereadline
recoderecoderecoderecode
redis-5.3.7redis-5.3.7redis-5.3.7redis-5.3.7redis-5.3.7redis-5.3.7redis-5.3.7redis-4.2.0
sg11-13.0.2sg11-13.0.2sg11-11.4.1sg11-11.3.4sg11-11.3.4sg11-11.3.4sg11-11.3.4sg11-11.3.4
smbclient-1.0.6smbclient-1.0.6smbclient-1.0.6smbclient-1.0.6smbclient-1.0.6smbclient-1.0.6smbclientsmbclient
默认默认默认snmpsnmpsnmpsnmpsnmp
默认默认默认sodiumsodiumsodium
sysvmsgsysvmsgsysvmsgsysvmsgsysvmsgsysvmsgsysvmsgsysvmsg
默认默认默认tidytidytidytidytidy
wddxwddxwddxwddx
xlswriter-1.5.1xlswriter-1.5.1xlswriter-1.5.1xlswriter-1.5.1xlswriter-1.5.1xlswriter-1.5.1xlswriter-1.5.1
yaf-3.3.4yaf-3.3.4yaf-3.3.4yaf-3.3.4yaf-3.3.4yaf-3.3.4yaf-3.3.4
zend_testzend_testzend_testzend_testzend_test
zend-loader

CentOS7下yum安装libzip最新版

本文基于wlnmp一键安装包,在centos7系统下,直接yum安装libzip1.7.3或1.8.0

添加wlnmp一键安装包源

安装libzip1.7.3版本

如果不加版本号,默认安装1.8.0最新版,即